Algemene Voorwaarden

1 Algemene voorwaarden:

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen LowBudgets en de klant.
1.2 LowBudgets heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen:
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Lowbudgets.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer en/of foutive afbeeldingen in haar website.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2.4 Lowbudgets.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Lowbudgets.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Lowbudgets.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Low-Budgets worden gewijzigd of verwijderd.

3 Betaling:
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

3.2 Vooruit betalen via internet bankieren.
Dat doet u door het factuurbedrag over te maken op rekeningnr:
NL96 INGB 0689 2267 48 t.n.v. JJN.Boere o.v.v. uw klantnaam en ordernummer.

3.3 Via IDEAL en Paypal: Direct en online door middel van Creditcard, Visacard of Mastercard
Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
Wanneer de bestelling niet binnen 48 uur is voldaan, zal deze worden geannuleerd.

4 Verzendkosten:
4.1 De verzendkosten bij Lowbudgets.nl worden berekend na aanleiding van gewicht,afmeting,postcode en/of land.
4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Lowbudgets.nl eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

5 Levering:
5.1 Lowbudgets.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan verschillende vervoerders waaronder DHL.
5.2 Lowbudgets.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag, na ontvangst van de betaling, te laten bezorgen.
5.3 Lowbudgets.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. 
Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. 
De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. 
Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 LowBudgets is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven afleveradres.
5.5 B2B transacties zijn uitgesloten van de consumenten voorwaarden.
6.6 De klant is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. 
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk, incompleet of beschadigd is , dan dient de klant deze gebreken binnen 48 uur te melden.
Na die periode kunnen wij geen schadegevallen meer in behandeling nemen.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de klant door Lowbudgets.nl gegrond worden bevonden, lowbudgets.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lowbudgets.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lowbudgets.nl gedekte bedrag. 
Iedere aansprakelijkheid van Lowbudgets.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6 Annuleren:
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden er eventuele administratiekosten in rekening gebracht bij de klant: Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren:
Wanneer een artikel niet aan de verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.


Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
7.1 Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren, na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
7.2 De goederen dienen in originele staat te zijn en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. 
7.3 De aankoopbon dient meegezonden te worden met uw retournering.
7.4 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourneringen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
7.5 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retournering zijn voor eigen rekening van de klant.

De afzender is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en leveren van de te retourneren goederen. 
De afzender is aansprakelijk voor het gehele transportproces tijdens terugzending van het artikel.
Dit houd in dat de afzender verantwoordelijk is voor vermissing en/of transportschade.
Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (incl. 1x verzendkosten) binnen 5 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over de producten en / of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op..

U kunt uw retouren sturen naar inclusief het herroepingsrecht / retourformulier downloaden naar:

LowBudgets.nl 
t.a.v.retouren
Leigraafseweg 17 D
6983 BR
Doesburg 8 Voorraad:
8.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel niet op voorraad is of wanneer het is uitverkocht stellen wij u z.s.m. op de hoogte.
In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. LowBudgets.nl zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid:
9.1 LowBudgets garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt voor particuliere kopers (natuurlijke personen zonder BTW-nummer) en hebben recht op de wettelijke garantie van 2 jaar.
Professionele kopers  (kopers met een BTW-nummer, VZW's, vrije beroepen of natuurlijke personen die voor professioneel / gemengd gebruik aankopen,B2B) hebben recht op een commerciële garantie van 6 maanden.
De garantie bestaat uit het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen incl. werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik, abnormale slijtage of verkeerde montage.
Sommige onderdelen vallen niet onder garantie omdat ze onderhevig zijn aan normale slijtage en aanzien worden als verbruiksgoederen zoals:
• nozzles
• air jets
• stofafzuigingen
• rubber handschoenen
• cabine beschermfolie
• aanzuigslangen
• straalmiddelen
• polijst producten
• onderhoudsproducten
• oliën
• verf
Ook defecten te wijten aan overbelasting, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, gebruik voor andere doeleinden of aan het gebruik van ongeschikte toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie.
Garantie kan alleen geclaimd worden met de originele factuur waarop de aankoopdatum vermeld staat. 
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van LowBudgets een aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal LowBudgets de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van LowBudgets vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan LowBudgets te retourneren en het eigendom daarover aan Low-Budgets te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LowBudgets, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is LowBudgets niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van LowBudgets beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is LowBudgets niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LowBudgets of zijn ondergeschikten.


10 Privacy:
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand vanLowBudgets. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. 

11 Prijzen:
11.1 LowBudgets kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.
U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door u is geselecteerd.
Op onze site worden ook actieprijzen vermeld, die tijdens een bepaalde periode geldig zijn, zolang de voorraad strekt.
Op deze prijzen kunt u voor of na deze periode geen aanspraak maken i.v.m. het actiekarakter van deze artikelen.
11.2 LowBudgets is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op https://www.lowbudgets.nl
11.3 Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen vermeld op www.lowbudgets.nl worden vermeld in EURO inclusief 21% BTW.
11.4 Restitutie op deze artikelen is daarom niet mogelijk. www.lowbudgets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen.
11.5 Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op www.lowbudgets.nl zijn vermeld, bent u bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden.


12 Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LowBudgets in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of levering van goederen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel door u dit mee te delen en dan wel zonder dat LowBudgets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.